Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
ULI508 Entegrasyon Teorileri ve AB 3 0 3 7,5 Lisansüstü 0
Dersin Türü Alan İçi Seçmeli Başlangıç Tarihi 30.09.2013
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 15.01.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kurumu/Bölümü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğr. Üy. Tel ww3.ticaret.edu.tr/saydin E-posta saydin@ticaret.edu.tr
Dersin Amacı Avrupa Kıtası bütünleşmesinin entelektüel kökenleri ve Avrupa Birliği´nin 2. Dünya Savaşı´nı takiben atılan tohumlarının özetlenmesini takiben günümüzde entegrasyonda hangi düzeye ulaşıldığının resmi çizilerek ,entegrasyonun nedenleri, karşılaşılan zorlukları, üye hem de aday ülkeler üzerine olan etkileri de tartışılacak ve öğrencinin yeni AB bakış açışı ile günümüz Avrupa Birliğini değerlendirme bilgi düzeyine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği AB’nin ortaya çıkışı, büyümesi ve genel politikaları anlatıldıktan sonra, özellikle 2. Dünya savaşından sonra Avrupa’da başlayan bölgesel bütünleşme süreçleri bu süreçleri açıklayan İşlevselcilik, federalizm, liberal hükümetlerarasıcılık, kurumsalcılık ve konstrüktivizm gibi teoriler ele alınarak Siyasal ve ekonomik olarak AB ‘nin oluşumu anlatılacaktır. Bu oluşum süreci içerisinde Türkiye ile olan ilişkiler, Türkiye’nin adaylığı kapsamında AB ‘nin derinleşme ve genişleme politikaları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı Temel Kaynakr; İbrahim S. Canbolat Avrupa Birliği ve Türkiye; uluslar üstü sistemle ortaklık, Alfa Aktüel yayınları,5. Baskı 2011 Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Derleyen Beril Dedeoğlu, Boyut Kitapları,2003
Ders Materyali PPT Sunumlar, İLGİLİ GAZETE VE DERGİLER, İLGİLİ WEB SAYFALARI
Yardımcı Kaynaklar European İntegration, Desmond Dinan Palfrave Mac.Millan 2004, Avrupa Birliği Rehberi, İrfan Kaya Ülger Umuttepa Yayınlar,2008
Öğretim Yöntemleri Ders, öğrencilerden sınıfta etkin olmalarını beklemektedir. Öğrenciler tüm okumaları yapmış ve ilgili konuda kendilerini hazırlamış olarak derse gelmelidirler. Entegrasyon Teorileri ve AB dersi, öğrenciden "pasif" bir okuyucu olması değil, okuduğu eserleri metodolojik açıdan değerlendirmeyi ve konulara eleştirel yaklaşmasını beklemektedir. Öğrenciden derste soru sorması, hem arkadaşlarının hem de yazarların görüşlerini yapıcı bir açıdan ele alarak irdelemesini beklemektedir
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta 1) Giriş ders Tanıtımı ve AB Genel Sunum
2.Hafta 2) AB’ye Giriş , Schuman Deklarasyonu: Avrupa Savunma Topluluğu nedir? a)Avrupa birliğine Giriş, Tarih,,Kurumlar ve Politikalar, İstanbul Bilgi üniversitesi yayınları ,2011 Derleyen : Ayhan Kaya ss 1-21 b) Tarihsel Arka Plan Avrupa Topluluğundan Önceki dönemler, İbrahim S Canbolat; Avrupa Birliği ve Türkiye, Alfa Yayınları 2011, ss 71-117
3Hafta Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci ve Kavramsal Çerçevede Entegrasyon a) Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Beril Dedeoğlu, Boyut yayınları 2003, ss 15-64 b) Avrupa Topluluğunda Siyasal Entegrasyon; İbrahim S Canbolat; Avrupa Birliği ve Türkiye, Alfa Yayınları 2011, ss 119-138
4.Hafta ) Entegrasyon Teorileri Hakkında Genel Bilgiler ve Teorilere Giriş a) Avrupa Birliği ANSİKLOPEDİSİ Desmond Dinan, Bütünleşme Kuramı Andrew Moravcsik ,ss276-298 b) Avrupa Entegrasyon Kuramları ve Sosyal İnşaacı Yaklaşım, Nilüfer Karacasulu, Uluslararası Hukuk ve Politika cilt3 No:9 2007, ss82-100
5.Hafta ) Federalizm Nedir ? a) Federalizm Nedir? Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası ilişkilere Giriş ,İstanbul Der Yayınları ,2002,S. 12 b) Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Desmond Dinan , Federalizm, Kitap Yayınevi,2005. John Pinder Ss429-436 c) Cihanşümul bir federalizmin Şartları ve güçlükleri, İlhan Lütem; 305-336 d) Avrupa ‘da Federalizm Geleneği ve Avrupa Bütünleşmesinde Federalist Akımlar, Alper Arısoy, Ege Akademik Bakış Cilt 10 Sayı 4 Ekim 2010 ss.1195-1206
6.Hafta ) İşlevselcilik – Yeni İşlevselcilik Nedir? a) Uluslararası İlişkiler teorileri ışığında Avrupa Bütünleşmesi , Sinem Akgül Açıkmeşe, Uluslararası İlişkiler akademik Dergi, Cilt 1 Sayı1, 2004 ss1-32 b) Neo Fonksiyonalizmden yapısalcılığa Entegrasyon Kuramları, Elif Toprak Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt 7 No:1,2007 ss69-89
7.Hafta Hükümetlerarasıcılık Nedir ? a) Andrew Moravcsik ve Liberal Hükümetlerarası Sistem ile Avrupa Bütünleşmesi, Turkish Studies Volume 6/1 Winter 2011, Seçil Öraz 1611-1624 b) Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı,Yönetim ve Ekonomi, Yıl 2008 Cilt 15 Sayı Hüseyin Kutay Aytuğ 149-61
8.Hafta ) Kurumsalcılık Nedir? a) Avruap Birliğinde Çıkar Temsilinin Gelişimi, Ahmet Arabac,ı Uluslararası İlişkiler Akademik Dergi, Cilt 5, Sayı 17, 2008. Ss 73-103 b) History and Theory of European Integration Marina V. Larionova. JEAN MONNET European Module. c) Siyasal Bütünleşme Kuramları Işığında AB Genişlemesi, Sezgin Mercan, Ankara Avrupa Çalışma ları dergisi, Cilt 10, No:1,2011. Ss 67-83
9.Hafta ) Konstruktivizm Nedir ? a) Constructivist Approaches to European Union. Jeffrey T. Checkel Arena Seminar Paper ,9,2006. ss 1-41 b) Avruap Bütünleşme Projesinin ve Genişme sürecinin Değişen Dinamikleri, Gökhan Akşemsettinoğlu, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt 10 no:1,2011. Ss1-18
10.Hafta AB ve Kimlik a) Türkiye –AB İlişkiler Açısından Avrupalılık ve Kimlik Sorunsalı, Çiğdem Nas , SPK yayın No:177.ss 311-332 b) AVRUPA Birliği ve Türkiye. İbrahim S. Canbolat Avrupa ve Kimlik Sorunu , Alfa yayınları ,2011.ss 4-32
11.Hafta AB Genişlemesi 1: Ülkeler ve 4 Dalga a) Avrupa birliği Ansiklopedisi, Desmond Dinan, 460-471( Hale Akay c) Avrupa Birliğinin Genişlemesi. İlk Genişleme İngiltere, Yunanistan ,Ispanya,Portekiz ve diğer dalgalar. İbrahim S. Canbolat Alfa yayınları ,2011.ss 242-259- ve 296-307 b) AB’nin azınlık hakları anlayışı ve AB’ye bütünleşme sürecinde orta ve doğu Avrupa Ülkeleri , Dünden Bugüne AVRUPA BİRLİĞİ, derleyen Beril Dedeoğlu, Tolga Bilener, 165-195
12.Hafta AB Genişlemesi ve Aday Ülke olarak Türkiye II a) Avrupa Bütünleşmesinin Hukuki Boyutu ve Türkiye, Nurettin Bilici, Seçkin yayınları,2012. Ss 33-69 b) Genişeyen Avrupa Birliği ve Türkiye Rıdvan Karluk . Spk Yayın No:177. Ss 207-236 c) AVRUPA Birliği GENİŞLEME Süreci III: Türkiye –AB ilişkilerine Kuramsal Bir yaklaşım. Meltem.M. Baç Eflatun yayınları,2009. Ss21- 32
13.Hafta Avrupa’da Bütünleşme Gereksinimi Bağlamında Türkiye a) Avrupa da bütünleşme gereksinimi ve bütünleşmenin aracı İbrahim S. Canbolat Alfa yayınları ,2011.ss -426-476 b) Avrupa Birliğine Giden Yolu Türkiye’den geçer. Hakan Samur , Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt 9 No:2. 2010 145-167
14.Hafta ) DEĞERLENDİRME a) Türkiye AB ilişkileri ,Güven ve Tam Üyelik. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Beklentiler ve Kaygılar: Fuat Keyman 5-21