Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS Seviye Dönem
BF130 Banka Yönetimi ve Organizasyonu 3 0 3 5 Lisans 2
Dersin Türü Zorunlu Başlangıç Tarihi 24.02.2014
Eğitim Dili Türkçe Bitiş Tarihi 04.06.2014
Öğr.Üyesi/Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kurumu/Bölümü Bankacılık ve Finans
Öğr. Üy. Tel E-posta hersoy@ticaret.edu.tr
Dersin Amacı Öğrencilerin Ticari Banka Yönetiminin ve işlemlerinin stratejik, finansal ve operasyonel bir yönetim çerçevesi içinde algılamalarını ve öğrenmelerini sağlamak, bu alanda edinecekleri bilgiler ışığında stratejik ve operasyonel problemleri çözebilecek bir yönetim modelini oluşturmak. Bu anlamda açılacak bankacılık programının amacı, Stratejik Banka Yönetimi ve divizyonel alanların içinde yapılan işlemleri ve bu alanların organizasyonel olarak yönetimini öğretmek, Banka yönetimi için gerekli olan risk/sermaye kantitatif modellerini ve hesaplama tekniklerini öğrenciye aktarmaktır. Öğrencilerin bankacılık alanındaki teorik bilgilerinin artırılması yanında, uluslararası “best practice – en iyi uygulama” örnekleri dahilinde günlük pratiklerinin ve karar verme süreçlerini geliştirilmelerine öncülük etmek programın öncelikli gündemini oluşturmaktadır. Bankanın yönetimi için gerekli olan risk/getiri/likidite/sermaye parametrelerinin yönetim modellerini oluşturmak ve uluslararası bankacılık uygulamalarını Avrupa, Amerika, Japonya ve gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde ele almak programın ana öncelikli konularını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Bankacılığın Alternatif Tipolojisinin Merkez Bankalarının işleyişleri ile birlikte uluslararası boyutta irdelenerek bir bankanın Stratejik, Divisyonel ve Operasyonel boyuttaki yönetiminin kantitatif ve kalitatif yönetim modelleri ile desteklenecek şekilde günümüz modern bankacılık yönetim modellerinin oluşturulması günümüz güncel konularının ve problem çözümlerinin öğrenciye pratik ve teorik olarak aktarılması.
Dersin Kitabı - Prof. Dr. İlker Parasız, Modern Bankacılık Teori ve Uygulama. - Doç. Dr. Ahmet Battal, Bankacılık Kanunu Şerhi.
Ders Materyali - Görsel sunumlar - Ders notları ve kitaplar
Yardımcı Kaynaklar - 5411 sayılı Türk Bankacılık Kanunu. - Bankacılık mevzuatına ilişkin yönetmelik ve tebliğler. - Güncel ulusal ve uluslararası bankacılık sektör verileri - Dr. Ebubekir Arslan, Basel Kriterleri ve Türk Bankacılık Sistemi. - Dr. Salih Kaya, Uluslar Arası Bankacılık Uygulamaları. - Prof. Dr. İlhan Uludağ, Finansal Hizmetler Ekonomisi. - Prof. Dr. Ali Ceylan, Finans Teknikleri. Yararlı Linkler: www.tbb.org.tr www.tkbb.org.tr www.bddk.org.tr www.tmsf.org.tr www.tcmb.gov.tr www.imf.org www.worldbank.org
Öğretim Yöntemleri Bankacılığın tarihçesi, bankacılık ve finans sisteminin işleyişi, bankacılık sektörünün finansal sektör içindeki yeri ve önemi, bankaların kuruluşu ve bankacılık faaliyetleri, kredi ve mevduat işlemleri ile bankacılık sistemini düzenleyen ve denetleyen otoriteler Türk Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ile uluslararası en iyi uygulamalar karşılaştırılmak suretiyle uygulamalı ve akademik çerçevede incelenmektedir.
Haftalık İçerik
HAFTA KONULAR
1.Hafta Başlangıç, bankacılığın tarihçesi, bankacılık sektörünün ekonomi ve finansal sitemdeki yeri ve önemi, sistemin düzenlenme ve denetlenmesi gereği, uluslararası düzenlemeler ve Türk Bankacılık Kanunu, kanunun amaç ve kapsamı.
2.Hafta Bankaların kuruluşu, kuruluş şartları, kurucularında aranan şartlar, şube açma ve sınır ötesi faaliyetleri.
3Hafta Bankalarda kurumsal yönetim ilkeleri, yönetim kurulu-denetim komitesi, genel müdür ve genel müdür yardımlarının taşıması gereken nitelikler.
4.Hafta Banka, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding şirketleri, kontrol, nitelikli pay, hakim ortak ve yöneticiler.
5.Hafta Bankaların Faaliyet Konuları: Mevduat ve katılım fonu kabulü, kredi türleri ve kredi verme işlemleri, teminat ve garanti işlemleri.
6.Hafta Bankaların Faaliyet Konuları: Ödeme ve fon transferleri, saklama hizmetleri, kredi kartı ve çeklerle ilgili işlemler, efektif ve kambiyo işlemleri.
7.Hafta Bankaların Faaliyet Konuları: Sermaye piyasası araçlarını ihraç ve aracılık işlemleri, yatırım danışmanlığı, potföy danışmanlığı, leasing ve sigorta acenteliği vb.
8.Hafta Ana sözleşme değişiklikleri, sermaye artışları, pay edinim ve devirleri.
9.Hafta Sermaye yeterliliği, sermaye yeterlilik oranının hesaplanması, sermaye tabanı, riskli aktifler. Likidite yeterliliği, Ödenmiş sermaye, Yedek akçe ve Özkaynaklar.
10.Hafta Kredi sınırları, sınırlamaya tabi olmayan işlemler, ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar, gayrimenkul ve emnita üzerine işlemler.
11.Hafta Mevduat ve katılım fonu toplamaya ilişkin işlemler(mevduat ve katılım fonu kabulü, zaman aşımı, mevduat sigortası, sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonu)
12.Hafta Bankacılık sisteminde ulusal ve uluslararası düzenleyici ve denetleyici otoriteler ile tarihsel gelişim süreçleri. BIS ve Basel Standartları.
13.Hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Çalışma esasları, görev ve yetkileri. Kurumun görev ve yetkileri, kurumlar arası işbirliği, finasal sektör komisyonu, eşgüdüm komitesi.
14.Hafta Faaliyet izni kaldırılan ve Fona devrolan bankalar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Fon Kurulunun çalışma esasları, görev ve yetkileri, Fon alacaklarının tahsiline ilişkin yetki ve takip usulleri.