Üniversitemiz Mevzuatı

Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27972

İstanbul Ticaret Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Avrupa yükseköğretim alanındaki ülkeler arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve eğitim-öğretim programı için hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek amacıyla öğrencinin harcadığı zaman (çalışma yükü) dikkate alınarak oluşturulan kredi aktarma ve biriktirme sistemini,
c) Dönem: İlgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen ve sayısı Senato tarafından kararlaştırılan eğitim-öğretim zaman dilimini,
ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokulda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İkinci Bölüm
Eğitim-Öğretim Dönemi, Süresi ve Ücreti,
Programlar ile Burslar, Diploma

 
Kontenjanlar, eğitim-öğretim dönemi ve programları
MADDE 5 – (1) Akademik yılda kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı, bir önceki akademik yılda Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(2) Eğitim-öğretim dönem esasına göre düzenlenir. Akademik yıl içerisindeki iş yükü Senato tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim programları ilgili kurullar tarafından hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.
(3) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Bir sonraki akademik yılla ilgili program değişiklikleri her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenir ve sonuçlandırılır. Lisans programlarının en az 240 AKTS kredilik dersi, önlisans programının ise en az 120 AKTS kredilik dersi kapsaması gerekir. Haftalık eğitim-öğretim programlarında toplam en az 30 AKTS kredilik dersin yer alması zorunludur.
(4) İhtiyaç duyulduğunda, ilgili kurulun görüşü ve Senatonun kararı ile yeni ders açılabilir.
(5) Rektör tarafından, eğitim-öğretim programları konusunda akademik yılın başında Mütevelli Heyet bilgilendirilir.
 
 
Öğretim ücreti
MADDE 6 – (1) Yıllık öğretim ücretleri ve diğer ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenir.
(2) Yıllık öğretim ücretini belirlenen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından taksitlendirilebilir. Taksit ödeme tarihleri ilân edilir. Taksitlerden herhangi birinin belirlenen tarihlerde ödenmemesi durumunda da ilgili öğrenci için bu fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Bir akademik yılın başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin, herhangi bir sebeple Üniversiteden ayrılması halinde, ayrılma tarihine kadar olan öğretim ücretinin tümünü ödemesi gerekir. Üniversiteden ayrılan öğrenciye daha önce yatırmış olduğu öğretim ücretleri iade edilmez.
(4) Öğrencinin, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre sorumlu bulunduğu dönem kredi yükünün altında ders alması halinde dahi, yıllık öğretim ücretini tam olarak ödemesi gerekir.
(5) Yabancı dil hazırlık programındaki öğretim süresi hariç, lisans programlarında sekiz, önlisans programlarında dört dönem sonunda başarısız olan öğrencilerin, tekrarlayacakları her ders başına, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
 
Burslar
MADDE 7 –(1) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre Üniversite öğrencilerine burslar verilebilir.
 
Öğretim dili
MADDE 8 –(1) Üniversitenin önlisans ve lisans eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir. Ancak Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen İngilizce veya başka bir yabancı dilde öğretim verilebilir.
 
Öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 9 – (1)(Değişik: RG-10/12/2012-28493) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, Üniversite tarafından belirlenen ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci bu süreler için öğretim ücreti öder.
(3) Yabancı dil hazırlık programında öğretim süresi, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(4) Değişim programları kapsamındaki öğrencilere bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(5) (Mülga: RG-10/12/2012-28493)
 
Öğrenci işlemleri
MADDE 10 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme ve kendi isteği ile ilişik kesme işlemleri dışında; intibak, yatay ve dikey geçiş, bölüm değiştirme, sınav sonuçlarına itiraz, kayıt dondurma ve diğer işlemleri hakkında ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
 
Diploma
MADDE 11 –(1) Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bölümü ve gerekiyorsa program adı belirtilmek suretiyle lisans veya önlisans diploması verilir. Diploma verilmesi için; mezuniyetin ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.
(2) Lisans öğrenimini tamamlamayanların ya da tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya önlisans programlarına intibakı hususunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Üçüncü Bölüm
Kabul ve Kayıt Esasları
Yeni Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri

MADDE 12 – (1) Lisans ve önlisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Üniversitenin belirlediği sınav sonuçlarına göre kabul edilir.
(2) Kayıtlar, öğrenci tarafından yapılır; Rektörlükçe kabul edilecek mazeretleri halinde ise belirlenen vekilleri aracılığıyla yaptırılır. Kayıt için gerekli belgeler Üniversite tarafından belirlenir ve duyurulur. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler, Üniversiteye girme hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
(4) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Kabul edilecek öğrenci ve bursluluk oranları Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır.
 
Yabancı dil yeterlik sınavı
MADDE 13 – (1) Yabancı dil hazırlık programına devam zorunluluğu bulunan öğrencilerin, Üniversitece yapılan yabancı dil yeterlik sınavına girmeleri gerekir.
(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık programına devam etmeleri gerekir. Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) Türkçe programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. Yabancı dil hazırlık programlarından muafiyet getiren ve YÖK tarafından eşdeğer sayılan ulusal ve uluslararası sınavlar ve asgari muafiyet puanları, Senato tarafından belirlenir.
(4) Türkçe eğitim alacak öğrenciler, yabancı dil yeterlik-düzey belirleme sınavına girebilir. Sınavda başarılı olanlar zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılarak aldıkları notları not durum belgesine (transkript) işlenir. Sınavda başarısız olanlar doğrudan öğrenime başlayabilirler.
 
Kayıt yenileme
MADDE 14 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Üniversite öğrencilerinin; Senatoca hazırlanan akademik takvimde belirlenen ve Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde, bu Yönetmeliğin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen esaslara göre derslere yazılmaları ve öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemeleri gerekir. Belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
 
Değişim programları
MADDE 15 – (1) Üniversitede, yurtiçi veya yurt dışında bulunan yükseköğretim kurumlarıyla, YÖK tarafından tanınan öğrenci değişim programları uygulanabilir.
(2) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir yıla kadar ilgili üniversitelere gönderilebilir. Bu öğrencinin, öğrenci değişim programları kapsamında aldığı veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredi ve notları, ilgili yönetim kurulu kararı ile geçerli sayılır. Değişim programları çerçevesinde öğrenim görmek üzere gönderilen ve çift diplomaya yönelik ortak program yürüten program öğrencilerinin alacağı dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla; kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte transkriptine işlenir.
(3) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Öğrencinin değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.
(4) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Öğrencinin değişim programına katılarak aldığı derslerin kredisinin toplamı, kayıtlı olduğu programın toplam kredisinin 1/3’ünden fazla olamaz.
(5) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Değişim programındaki öğrencilerin, öğretim ücretlerini Üniversiteye ödemeleri gerekir.
(6) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Üniversiteye değişim programları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.
(7) (Mülga: RG-10/12/2012-28493)
(8) (Mülga: RG-10/12/2012-28493)
 
Değişim ve misafir öğrenciler
MADDE 16 –(1) Misafir öğrenciler, lisans düzeyinde öğrenimlerine yurtdışında devam eden ve Üniversitede ilk iki dönem hariç, en fazla iki dönem ders alan öğrencilerdir. Misafir öğrencilerin başvuruları, öğrenimlerine devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu gözetilerek, ilgili bölüm başkanının görüşü alınmak suretiyle, Rektörlükçe belirlenen kontenjan ve koşullar dâhilinde, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili yönetim kurulu, misafir öğrencinin kabulünden sonra, dersleri ve ders saati toplamını da tespit eder. Misafir öğrenciler, ilgili yarıyılın normal ders yükü kadar ders alabilir ve bu öğrencilere aldıkları derslerden not ve kredi verilir. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Talepleri halinde aldıkları dersleri ve kazandıkları kredileri gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.
(2) Değişim programları çerçevesinde kabul edilen değişim öğrencileri ve misafir öğrencilerine ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(3) Değişim öğrencileri ve misafir öğrenciler; yurtiçi veya yurtdışında lisans ve önlisans düzeyinde eğitim-öğretimlerine devam eden ve Üniversitenin diğer öğrencileriyle birlikte ilgili mevzuat hükümlerine göre ders alan öğrencilerdir.
(4) Misafir öğrencilerin, katıldıkları dersler esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre lisans öğrenimi ücretini ödemeleri gerekir.
 
Öğrenci kimlik belgesi
MADDE 17 –(1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrencilere, Rektörlük tarafından bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi gerekir.
 
Geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi ve muafiyet (Değişik başlık: RG-10/12/2012-28493)
MADDE 18 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer öğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptırılabilir. Yatay ve dikey geçiş kontenjanları Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir.
(2) Önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması hakkında; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
(3) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil seviyeleri, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
(4) Yatay ve dikey geçişlerde intibak işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
(5) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavları ile başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş veya YÖK tarafından eşdeğerliği onaylanmış bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerden, üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavına yeniden girerek Üniversitenin bağlı birimlerinin birinci sınıflarına kayıt yaptıranlar; öğretime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk onbeş günü içinde muafiyet talebi için başvurmaları halinde, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerin AKTS kredileri ve ders içerikleri dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler. Muafiyetin kabulü halinde öğrencinin ders hanesine dönemi de belirtilerek ilgili yönetim kurulu kararı ile o dersin AKTS değeri yazılır. Bu takdirde YÖK tarafından zorunlu kılınan dersler hariç en çok 48 AKTS kredilik ders için muafiyet uygulanır.
 
Kurum içi bölüm veya programlar arası yatay geçiş
MADDE 19 – (1) Kurum içi bölüm veya programlar arasında yatay geçişler konusunda; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senatoca belirlenen esaslar uygulanır.
(2) Geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde geçiş yapmak istediği bölüm veya programı belirterek ilgili dekanlık veya müdürlüğe bir dilekçe ile başvurur. Başvurular, geçiş yapılacak birimin kontenjanı ve bu maddede belirtilen şartlar dikkate alınarak sıralanır ve ilgili birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(3) Yatay geçiş yoluyla bölüm/program değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.
(4) Özel yetenek sınavı ile alınan öğrenciler bölüm değişikliği yapamazlar.
 
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 20 –(1) İlgili bölüm başkanı tarafından her öğrenciye danışman tayin edilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışmanın onayı ile yapılır. Öğrencinin öğrenim durumunun izlenmesi ve akademik kontrolünün sağlanması amacıyla her öğrenci için bir öğrenim durumu izleme cetveli tutulur.
(2) İlgili bölüm veya program başkanı, akademik danışmanlık hizmetini etkin bir biçimde ve aksatılmadan denetlemekle görevlidir.
 
 
 

Dördüncü Bölüm
Eğitim-Öğretim Esasları

Dersler ve kredinin tespiti
MADDE 21 – (1)(Değişik: RG-10/12/2012-28493) Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alır. Bir dersin kredisi, AKTS çerçevesinde değerlendirilebilecek öğrenim faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren diğer eğitim-öğretim faaliyetlerini de kapsar. AKTS çerçevesindeki dersler ve diğer eğitim-öğretim faaliyetleri şunlardır:
a) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.
b) Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları ile alaniçi/alandışı seçimlik ders olarak açılan ve öğrencinin mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçebildiği ve başarılı olması gereken derslerdir.
c) Önkoşullu dersler; alınabilmesi için önceki yarıyıllardaki derslerden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.
ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık programı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.
d) Diğer eğitim öğretim faaliyetleri; öğrenim faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren her türlü çalışma ve etkinliği ifade eder. Dersler ve kredinin tespiti AKTS çerçevesinde değerlendirilebilecek diğer lisans ve önlisans öğrenim faaliyetlerini de kapsar.
(2) Lisans programlarında ders müfredatı sekiz, önlisans programlarında dört dönemlik olup, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Müfredatta; her dersin teorik ders saati, uygulama/laboratuvar saatleri ve kredi değerleri ile bu derslerin ön koşulu olan dersler belirtilir.
 
Dönem sistemi ve akademik takvim
MADDE 22 – (1) Üniversitenin örgün eğitim-öğretim yılı en az ondört hafta (yetmiş işgünü) olan dönemlerden oluşur. Lisans ve önlisans öğretimi, AKTS esaslı hesaplamalara tabidir. Dönem içerisindeki işyükü ve toplam işyükü içindeki seçimlik derslerin yüzdesi Senato tarafından belirlenir.
(2) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Akademik takvim, örgün eğitim, yaygın eğitim ve diğer eğitim programları için akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlükçe hazırlanır, Senato tarafından karar verilir ve Rektörlükçe ilan edilir.
(3) Sınavların yapılacağı gün ve saatler ilgili dekanlık ve müdürlük tarafından ilan edilir. Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde, ilgili dekanlık veya müdürlükçe uygun görülen dersler ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir. Dönem sonu ve bütünleme sınavları öğretim süresine dâhil edilmez.
 
Derslere yazılma, bırakma, ekleme ve dersten çekilme
MADDE 23 –(1) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde, o dönem için alacakları dersleri seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle belirler ve derslere yazılırlar.
(2) Dönemin ikinci haftası ekleme-bırakma haftasıdır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir. Ancak, ders seçmede dersi seçebilecek azami öğrenci sayısı ilgili dekanlık veya müdürlükçe belirlenir.
(3) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü aşan öğrenciler almakta oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının onayı ile yedinci hafta sonuna kadar çekilebilir. Danışmanın onayladığı bir mazeretin varlığı halinde ve tüm öğrenim süresi içinde en çok iki kere olmak üzere öğrenciler alması gereken kredinin altına inebilir. Bu hallerde, öğrenim ücreti konusunda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
(4) Öğrencinin çekildiği dersler için W notu verilir.
 
Kredi yükü
MADDE 24 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Bir öğrencinin bir dönemdeki kredi yükü, ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla en çok 12 AKTS kredisi aşabilir. Bu rakam, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler hariç ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler için danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile 6 AKTS kredisi daha arttırılabilir.
 
 
 
Derslere devam
MADDE 25 –(1) Ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam şartı vardır. Bu şartı sağlamayan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.
(2) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Tekrarlanan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse, verilen ödev, proje ve benzeri görevler yerine getirilmek ve ara sınavlara girilmek kaydıyla dersin öğretim elemanınca devam koşulu aranmayabilir.
(3) Devamla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hastalık halinin sağlık raporlarıyla ispatı veya mücbir sebeplerin varlığı halinde, yukarıdaki süreler en fazla yirmi gün daha uzatılabilir.
 
Stajlar
MADDE 26 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Staj zorunluluğu olan fakülte, bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
Bitirme projesi
MADDE 27 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Bitirme projesine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun ilgili kurulları tarafından, ilgili programların/bölümlerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanır ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur.
 
Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 28 – (1)(Değişik: RG-10/12/2012-28493) Mezuniyet için en fazla iki dersi kalan öğrenciler, ilgili yönetim kurulundan önceden izin almak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere diğer üniversitelerden bu dersleri alabilir ve bu derslerden aldıkları notları bir sonraki dönemin genel sınav dönemi sonuna kadar transkriptlerine işletebilirler.
(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir.
(3) Diğer üniversitelerden kredisiz ders alınamaz. Dersin kredisinin hesaplanmasında Üniversitedeki kredi esas alınır.

Beşinci Bölüm
Sınavlar, Başarı Değerlendirme ve Notlar

Sınavlar
MADDE 29 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Üniversitede, kısa süreli sınavlar, ara sınavları, dönem sonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları, ortalama yükseltme sınavları ve yabancı dil yeterlik sınavları yapılır. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kısa süreli sınavlar; öğrencilere önceden haber verilmesi zorunluluğu olmayan sınavlardır.
b) Ara sınavları; öğretim elemanınca akademik takvimde ilan edilen tarih/tarihlerde en az bir, en çok üç kez yapılabilen sınavlardır.
c) Dönem sonu sınavları; ilan edilen eğitim-öğretim dönemini takip eden, akademik takvimde yer alan ve ilan edilen sınav dönemi sonunda yapılan sınavlardır. Proje ve laboratuvar testleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler aynı sınav dönemi sonunda değerlendirilerek ilan edilir. Bunların dışındaki tüm dersler için dönem sonu sınavı yapılır. Dönem sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler, ilgili dekanlık veya müdürlükçe ilan edilir. Öğrenciler sınavlara önceden belirlenen yer ve tarihte girmek, yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.
ç) Bütünleme sınavları; dönem sonu sınavına girmeyen veya dönem sonu sınavında başarı notu elde edemeyen öğrenciler için Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.
d) Mazeret sınavları; haklı ve geçerli mazeretleri olan öğrenciler için yapılan ve usul ve esasları Senatoca belirlenen sınavlardır.
e) Tek ders sınavları; mezuniyet için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilere Senato tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.
f) Ortalama yükseltme sınavları; mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olan son sınıf öğrencilerinin bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi kapsamında girebilecekleri sınavlardır.
g) Yabancı dil yeterlik sınavları, yabancı dil hazırlık programına devam zorunluluğu bulunan veya bulunmayan öğrencilere yönelik bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamındaki sınavlardır.
 
 
 
Başarı durumu ilânı ve itiraz
MADDE 30 –(1) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarı durumlarını, başarıyı belirleyen her türlü belge, sınav evrakı, sınav soruları ve cevap anahtarları ile birlikte sınavları izleyen on gün içinde ilgili dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne iletir.
(2) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Öğrencilerin dersin öğretim elemanı tarafından onaylanmış notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca sınavların bittiği günden itibaren en geç üç gün içinde öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakı ve cevap anahtarı iki yıl süreyle Rektörlükçe saklanır.
(3) Başarı sonuçlarına maddi hata yönünden itiraz, sonuçların ilânından itibaren yedi gün içinde dekanlığa, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, ilgili öğrencinin durumunu, maddi hata açısından inceler ve kanaatini yazılı olarak bildirir. Not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Karar öğrenciye duyurulur.
(4) Dönem sonu başarı notlarıyla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.
(5) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) Öğretim elemanı, dönem içi sınavı, kısa sınav, ödev, proje, laboratuvar çalışması gibi dönem içi çalışmalarıyla dönem sonu veya bütünleme sınavının, başarı notunun belirlenmesinde esas alınacak değerlendirme kriter ve oranlarını dönem başında öğrencilere duyurur.
 
Başarı değerlendirme
MADDE 31 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, dönem içi sınav ve çalışmaları ile dönem sonu veya bütünleme sınavından aldığı notlar bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilerek belirlenir. Yarıyıl içi sınav ve çalışmalarının ve dönem sonu sınavının her birinin ağırlığı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Bağıl sistemin uygulama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir. Başarı için dönem sınav notunun, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirlenen en düşük başarı notu kadar olması gerekir.
 
Başarı notları
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri karşılıkları şöyledir:

Harfli Başarı Notu Sayısal Eşdeğeri
AA 4.00
BA 3.75
BB 3.50
CB 3.00
CC 2.50
CD 2.00
DD 1.50
DF 1.00
F 0
IA 0
 
Başarı notları harfleri dışındaki harflerin anlamları
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan başarı notları harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a) T: Transfer; başka bir bölüm, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ya da üniversiteden transfer olup, ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan derslere veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, evvelce almış oldukları ve denkliği bölümün önerisiyle ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir.
b) NC: Kredisiz (Non-Credit); mezuniyet için gerekli olan kredisiz dersler için kullanılır. Ortalamaya dâhil edilmez.
c) ND: Diplomaya yönelik olmayan (Non-degree); üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.
ç) NP: Öğrencinin dönem sonu sınavına girmediğini gösterir.
d) I: Eksik (Incomplete); bir dersten ve/veya projeden başarılı olmak için öğretim elemanı tarafından dönem başında belirtilen koşulları, devamsızlıktan kalma hariç mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. İzleyen dönem sonuna kadar telafi edilemeyen I notu F notuna dönüşmüş olur.
e) IA: Devamsız (Inattendance); devam şartını yerine getirmeyenleri gösterir.
f) R: Tekrar (Repeat); tekrar edilen dersleri gösterir.
g) X: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
ğ) (Değişik: RG-10/12/2012-28493) W: Dersten Çekilme (Withdrawal); öğrencinin bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir.
h) L: İzinli (Leave); öğrencinin kayıt dondurmuş ya da izinli olduğunu gösterir.
 
Dönem ve genel ağırlıklı not ortalamaları
MADDE 34 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Dönem sonunda, her öğrenci için dönem ağırlık not ortalaması (DNO) ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GNO) şeklinde iki ayrı ağırlıklı not ortalaması hesaplanır.
(2) DNO, ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarının, aldığı derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanır.
(3) GNO, birinci yarıyıldan itibaren alınmış olan bütün derslerin başarı notu sayısal eşdeğerlerinin ders kredileri ile ağırlıklı ortalamasıdır.
(4) Diploma notunun AKTS puan ve tanım karşılıkları şöyledir:
Harfli Başarı Notu AKTS Karşılıkları AKTS Karşılığı Tanım
AA A Mükemmel
BA B Çok İyi
BB C İyi
CB D Orta
CC
CD E Geçer
DD
DF FX Şartlı Başarılı
F F Başarısız
IA Devamsız
(5) Öğrencinin mezuniyet genel not ortalamasının hesabında, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen harfli ve 4’lük sistem uyarlaması esas alınır. Ortalamanın 100’lük sisteme dönüşümünün hesabında, YÖK tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu aynen uygulanır.
(6) DF ve F alınan ders tekrarlanabileceği gibi sadece sınavına da girilebilir. Ders tekrarında ders başına ücret, sadece sınava girilmesi halinde ise sınav ücreti ödenir.
 
Lisans diploması ve onur belgeleri
MADDE 35 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Mezuniyet için gerekli kredi, YÖK tarafından belirlenen zorunlu dersler ve staj dahil, önlisans programında en az 120, lisans programında ise en az 240 AKTS kredisidir.
(2) Mezuniyet için bütün derslerden başarılı olan ve alması gereken kredi yükünü en az 2.00 GNO ile tamamlayan öğrenciler, devam ettikleri öğretim programına göre fakülte lisans diploması, yüksekokul lisans diploması veya meslek yüksekokulu önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olan ancak 2.00 GNO’ya ulaşamayan son sınıf öğrencileri istedikleri derslerin ortalama yükseltme sınavına girebilirler.
(3) Öğrenimlerini lisansta sekiz, önlisansta dört dönemde, F notu ve disiplin cezası almadan en az 3.75 GNO ile tamamlayan öğrencilere diplomaları ile birlikte üstün onur belgesi; 3.25-3.74 GNO aralığında tamamlayanlara ise diplomaları ile birlikte onur belgesi verilir.
(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan dikey veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin onur ve üstün onur belgesi alabilmeleri için, hazırlık programı zorunlu olan lisans ve önlisans programlarında hazırlıkta başarılı olmak kaydıyla, hiç F notu ve disiplin cezası almamışolması ve Üniversitenin lisans programlarında en az 144 AKTS kredilik, önlisans programlarında en az 72 AKTS kredilik ders almış olup, genel not ortalamasının bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olması gerekir.
(5) Diplomanın kaybı halinde, dilekçe ile başvurulması kaydıyla diplomanın onaylı bir örneği verilir. Tekrar kaybedilmesi halinde, diploma suretinin kaçıncı kez verildiği belirtilerek diploma sureti yeniden verilebilir.
(6) Fakültesinde dördüncü dönem sonuna kadar zorunlu ve seçmeli ders kredilerini başarı ile tamamlayan ve en az 2.00 GNO’yu sağlayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans diploması verilir. Önlisans diploması verilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
 
Altıncı Bölüm
Kayıt Dondurma, İzin, Önlisans Diploması ve Üniversiteden Ayrılma
Kayıt dondurma
MADDE 36 –(1) Aşağıdaki hallerde istekte bulunan öğrencinin kaydı, ilgili yönetim kurulunca, bir defada en çok iki dönem için dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,
b) Daimi ikametgâhının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,
c) Eşinin veya birinci derecede kan ya da kayın hısımlarının acil hastalığı halinde, bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,
ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
f) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(2) Öğrenci, kayıt dondurma başvurusunu ilgili dekanlık ve müdürlüklere kayıt dondurma sebebinin ortaya çıkmasından itibaren en geç onbeş gün içinde yapar. Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, talep tarihine kadarki eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır.
(3) Sağlık raporu ile belgelenen ruh sağlığı bozukluğu dolayısıyla devamsızlığın iki yılı aşması halinde, öğrencinin yeniden aynı nitelikte bir sağlık raporu alması istenir. Bu rapor, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğrenimine devam edemeyeceğine karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.
 
İzin ve hakların saklı tutulması
MADDE 37 –(1) İlgili yönetim kurulu, beklenmeyen veya öngörülemeyen hallerde, öğrenciye dönem içinde izin verebilir.
(2) Bu tür bir iznin sınav dönemine denk gelmesi halinde, öğrencinin sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar, dersin sınavının açılacağı izleyen ilk sınav döneminde kullanılır.
(3) Öğrencinin, izni gerektiren hali ispat etmesi ve halin ortaya çıkmasından itibaren onbeş gün içinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurması gerekir.
 
Önlisans diploması
MADDE 38 – (Mülga: RG-10/12/2012-28493)
 
Uzaktan eğitim
MADDE 39 –(1) Üniversitede uzaktan eğitim programları düzenlenebilir. Uzaktan eğitime ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Üniversiteden ayrılma
MADDE 40 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilerin, ilgili dekanlığa veya müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu başvuru üzerine kaydı silinen öğrencilere lise diplomaları ile üniversiteye giriş sınav sonuç belgesi iade edilir ve isterlerse kendilerine not durumu belgesi verilir. Diplomanın tasdikli örneği ve kayıt sırasında alınan diğer belgeler, öğrencinin dosyasında muhafaza edilir.
 
Yedinci Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin işleri
MADDE 41 – (Değişik: RG-10/12/2012-28493)
(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Sağlık işleri
MADDE 42 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık işlemlerine ilişkin esaslar, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
 
 
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere talep etmeleri halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Başarı değerlendirmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-10/12/2012-28493)
(1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından itibaren başarı değerlendirmesi AKTS’ye göre yapılır.
 
Yürürlük
MADDE 45 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/6/2/11 27972
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 10/12/2012 28493